آخرین شماره


شماره 8 سال 3
بهار 1398
دانلود فایل

1 - حقوق زنان در اسلام و کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان ( DOI : 0)
( سعید جهانگیری - ناصر گروسی )
2 - نگاه فقهی امام خمينى (ره) به روابط بین الملل ( DOI : 0)
( سید محمد ساداتی نزاد - احسان جعفری فر - سید علی ساداتی نژاد )
3 - راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا ( DOI : 0)
( رضا جنیدی - مسعود ملائی )
4 - جایگاه جامعه مدنی در توسعه سیاسی ( DOI : 0)
( دکتر محمدتقی آذرشب - رضا آسوده )
5 - نقش دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی روسیه در سیاست خارجی روسیه (2015-2000) ( DOI : 0)
( سید سعید میرترابی حسینی - امید خزایی )
6 - دیپلماسی فرهنگی فرانسه در قبال چین ( DOI : 0)
( محمدرضا دهشیری - فریده کریمی مهر )