آخرین شماره


شماره 12 سال 4
بهار 1399
دانلود فایل

1 - تأثیر ایدئولوژی بر استراتژی گروه‌های تروریستی در مبارزه با آمریکا؛ مطالعه موردی القاعده(نوع مقاله: پژوهشی) ( DOI : 0)
( Song Jiangbo - Wang Zezhuang )
2 - موانع تحقق دموکراسی در آسیای مرکزی(نوع مقاله: پژوهشی) ( DOI : 0)
( یوسف کرمی - امین نواختی مقدم )
3 - جایگاه ناتو در طراحی استراتژی آمریکا پس از جنگ‌سرد (با تأکید برخاورمیانه) (نوع مقاله: پژوهشی) ( DOI : 0)
( داوود طارمی - فریده محمدعلی‌پور )
4 - تعامل و تقابل «گفتمان‌های سیاسی» و «راهبردهای ملی» در سیاست خارجی ایران(نوع مقاله: پژوهشی) ( DOI : 0)
( علی باقری دولت آبادی - حسین سیاپوشی )
5 - خوانش تاثیرات هویتی «جهادکبیر» بر زیست - سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(نوع مقاله: پژوهشی) ( DOI : 0)
( حبیب اله ابوالحسن شیرازی - علیرضا صحرایی )
6 - واکاوی عوامل گسترش طبقه متوسط جدید در عصر پهلوی دوم و تاثیر آن بر شکل گیری انقلاب اسلامی ایران(نوع مقاله: ترویجی) ( DOI : 0)
( مهدی فدایی مهربانی - سعید جهانگیری )
7 - چائبول و مجتمع نظامی - صنعتی ایالات متحده : اقتصاد ژئوپلیتیک جنگ سرد و صنعتی سازی کره جنوبی(نوع مقاله: پژوهشی) ( DOI : 0)
( ساحل عبداللهی منش - رامین بخشی )
8 - غایت دولت و ساخت قدرت «بررسی سه رویکرد متفاوت»(نوع مقاله: پژوهشی) ( DOI : 0)
( فریبرز وفاجو - مقصود رنجبر - ماشالله حیدر پور )