اخبار نشریه

در صورتی که 1. فرم مالکیت معنوی اثر و 2. فرم تعارض منافع (موجود در بخش ثبت نام و ارسال مقالات) تکمیل و به همراه مقاله بصورت zip ارسال نگردد، مقاله عودت داده خواهد شد( ارسال هر دو فرم اجباری است).

 در صورتی که 1. فرم مالکیت معنوی اثر و 2. فرم تعارض منافع (موجود در بخش ثبت نام و ارسال مقالات) تکمیل و به همراه مقاله بصورت zip ارسال نگردد، مقاله عودت داده خواهد شد(ارسال هر دو فرم اجباری است).