شناسنامه
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سید محمدرضا موسوی

سردبیر: دکتر مسعود مطلبی

دبیر تحریریه: دکتر محمدتقی آذرشب

 

مدیر اجرایی: دکتر سعید چهرآزاد

ویراستار علمی: احسان خالدی

مترجم: دکتر احسان شاکری

صفحه بند: حسین غریب لکی

 

 

اعضا هیأت تحریریه

 

دکتر محمدباقر خرمشاد: استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حمید صالحی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر علی دارابی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما

دکتر مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

دکتر سید مصطفی ابطحی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر سید اسداله اطهری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
دکتر عزیز جوانپور هروی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر احسان شاکری، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز