مقاله


کد مقاله : 13990218237044

عنوان مقاله : سیاست از منظر هایدگر(نوع مقاله: پژوهشی)

نشریه شماره : 10 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 1789

فایل های مقاله : 857 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابراهیم سیاه پوش e.siahpoosh@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد سجاد شیرودی m.s.shiroody@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

علیرغم اینکه هایدگر مانند فیلسوفان سیاسی دیگر وارد مباحث مطرح در فلسفه سیاسی از قبیل آزادی سیاسی، عدالت اجتماعی، حقوق مدنی و... نشده است، لذا ازطریق کلیات مباحث ایشان می توان وارد موضوعات جزئی مانند "سیاست از منظر هایدگر" شد. عناصر و مفاهیمی از قبیل با-هم-هستن، تاریخمندی، تقدیر جمعی و دیکتاتوری اکثریت از بن مایه های تفکر سیاسی هایدگر به شمار می روند، البته خود او فهم درست از امر سیاسی را منوط به درک صحیح از حقیقت و ازادی می داند. لذا در این مقاله با توجه به اینکه دیدگاه افراد نسبت به سیاست تابع انسان شناسی انها می باشد، انسان از منظر هایدگر(دازاین) را بررسی کرده و سپس وارد مباحثی چون آزادی، حقیقت، سیاست، اومانیسم و مابعدالطبیعه سنتی از نگاه این فیلسوف بزرگ قرن بیستم خواهیم شد. طبیعتا توجه هایدگر از بعد انتیک (موجود) به بعد انتولوژیک (وجود) انسان می تواند دستمایه مناسبی جهت پژوهش های سیاسی و اجتماعی خاص گردد.