مقاله


کد مقاله : 13990114236321

عنوان مقاله : واکاوی عوامل گسترش طبقه متوسط جدید در عصر پهلوی دوم و تاثیر آن بر شکل گیری انقلاب اسلامی ایران(نوع مقاله: ترویجی)

نشریه شماره : 12 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 64

فایل های مقاله : 912 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی فدایی مهربانی fadaeimehrabani@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 سعید جهانگیری saeedjahangiri61@yahoo.com مدرس دکترا

چکیده مقاله

مفهوم طبقه متوسط جدید در ایران حاصل ارتباط با غرب یعنی طبقه متوسط حاصل نوسازی و مدرنیزاسیون پیدايش اين طبقه در عرصه های گوناگون سیاسي، اجتماعي تا بدان اندازه است كه بیشتر انديشمندان در زمینه های گوناگون آن را زمینه ساز شكل گیری جوامع نو و يكي از عناصر و پیش نیازهای بنیادی جامع دموكراتیک مي دانند در مجموع طبقه متوسط جدید با محوریت روشنفکری شکل گرفته است، چون گفتمان روشنفکران، گفتمان دموکراسی است. بـدون شک تحقق‌ دموکراسي، از ويژگي هاي اصلي طبقه متوسط جدید در عصر پهلوی دوم بوده است. از سوي ديگرساختار نئوپاتريمونيال حکومتی به دلیل تعارض با توسعه سیاسی، واجد مشخصه هايي‌ بوده‌ که‌ تلاش های مزبور را نه تنها با چالش، بلکه ناکام ساخته است و ما در این پژوهش به دنبال این پاسخ به این پرسش هستیم که طبقه متوسط جدید چه نقشی در توسعه سیاسی در دوره پهلوی دوم داشته است؟ و بر اساس این فرضیه پی گیری شده است که خطاهای راهبردی محمدرضا پهلوی در رشد کمی طبقه متوسط جدید و عدم پاسخگویی به تقاضای کیفی و اساسی آنان و ائتلاف طبقه متوسط جدید با سنتی منجر به تزلزل در توسعه سیاسی شد و روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.