مقاله


کد مقاله : 13980704192526

عنوان مقاله : واکاوی شرایط داخلی و بین المللی انعقاد قرارداد 1919(ابعاد و رویکردها)

نشریه شماره : 10 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 31

فایل های مقاله : 863 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید جهانگیری saeedjahangiri61@yahoo.com مدرس دکترا
2 ابراهیم متقی emottaghi@ut.ac.ir استاد دکترا
3 شاهرخ اشجع مهدوی shahrokh_am@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

یکی از مهمترین جریانات سیاسی دوره مشروطه قرارداد1919 بود که در 18 مرداد 1298 ه‍ . ش بوسیله وثوق الدوله نخست وزیر وقت سلطنت احمد شاه بسته شد. قـرارداد 1919 ایران و انگلیس نقطه عطف بزرگی‌ در تاریخ ایران در دوران جدید،و در مناسبات کشورمان با انگلستان بود. بسیاری بر این اعتقاد بودند که اگر قرارداد رویتر همهء منابع ثروت کـشور را در اخـتیار انگلیس می‌گذاشت،قرارداد 1919 هم مـنابع ثـروت و هم مـنابع قـدرت‌ کـشور‌ را تسلیم بریتانیا می‌کرد. وثوق الدوله اما انعقاد این قرارداد را در راستای حفظ تمامیت ارضی کشور می دانست و معتقد بود که با انعقاد این قرارداد از خودمختاری خوزستان توسط انگلیس جلوگیری به عمل آمد. شکست این قرارداد به‌ کودتای‌ سوّم اسفند 1299 (1921)،ظهور رضاخان،استقرار دولت پهلوی، انجامید.این پژوهش از طریق روش توصیفی تحلیلی به بررسی شرایط داخلی و بین المللی انعقاد این قرارداد واهداف طراحان آن می پردازد.