جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 10
شماره 10 سال 3
پاییز 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

یکی از مهمترین جریانات سیاسی دوره مشروطه قرارداد1919 بود که در 18 مرداد 1298 ه‍ . ش بوسیله وثوق الدوله نخست وزیر وقت سلطنت احمد شاه بسته شد. قـرارداد 1919 ایران و انگلیس نقطه عطف بزرگی‌ در تاریخ ایران در دوران جدید،و در مناسبات کشورمان با انگلستان بود. بسیاری بر این اعتقاد بودند که اگر قرارداد رویتر همهء منابع ثروت کـشور را در اخـتیار انگلیس می‌گذاشت،قرارداد 1919 هم مـنابع ثـروت و هم مـنابع قـدرت‌ کـشور‌ را تسلیم بریتانیا می‌کرد. وثوق الدوله اما انعقاد این قرارداد را در راستای حفظ تمامیت ارضی کشور می دانست و معتقد بود که با انعقاد این قرارداد از خودمختاری خوزستان توسط انگلیس جلوگیری به عمل آمد. شکست این قرارداد به‌ کودتای‌ سوّم اسفند 1299 (1921)،ظهور رضاخان،استقرار دولت پهلوی، انجامید.این پژوهش از طریق روش توصیفی تحلیلی به بررسی شرایط داخلی و بین المللی انعقاد این قرارداد واهداف طراحان آن می پردازد.
سعید جهانگیری - ابراهیم متقی - شاهرخ اشجع مهدوی
DOI : 0
کلمات کلیدی : قرارداد1919، نظام مستشاری، وثوق الدوله، مشروطه خواهان

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سید محمدرضا موسوی
مدیر مسئول :سید محمدرضا موسوی
سردبیر :دکتر مسعود مطلبی
هیئت تحریریه :
دکتر سیدعلیرضا ازغندی
دکتر آرمین امینی
دکتر بهرام بیات
دکتر علی داربی
دکتر احمد دوست محمدی
دکتر محمدرضا دهشیری
دکتر علیرضا رضایی
دکتر علی شیرخانی
دکتر حمید صالحی
شاپا :۲۵۸۸-۴۵۶۵
شاپا الکترونیکی :0000-0000

نمایه شده