جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 5
شماره 5 سال 2
تابستان 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

هدف اصلی این مقاله بررسی سیاست خارجی ایالات متحده با محوریت دولت تازه کار دونالد ترامپ است و سعی در بازخوانی حضور ایالات متحده و منافع این کشور در منطقه پر اهمیت خاورمیانه دارد. همچنین در این نوشتار سیاست‌های اعلامی و اعمالی ترامپ در قبال خاورمیانه و چالش‌های پیش روی آن بررسی خواهد شد. سؤال اصلی مقاله این است که سیاست خارجی ترامپ در قبال خاورمیانه بر اساس چه مؤلفه‌هایی است؟ در پاسخ فرضیه مقاله این گونه مطرح می‌شود: عوامل گوناگونی در تصمیم گیری‌ها و سیاست خارجی ایالات متحده دخیل است، و دولت دونالد ترامپ به منظور پیشبرد اهداف ایالات متحده و دولت خود و بر خلاف شعارهای تبلیغاتی‌اش و مخالفت وی با سیاست‌های رئیس جمهور پیشین و همچنین بر اثر عوامل تعیین کننده‌ای چون؛ فشار لابی‌های صهیونیستی، دلارهای عربستان سعودی و عوامل دیگر، از مواضع اعلامی خود عقب نشینی نموده و لاجرم خود را مجبور به دنباله روی از سیاست‌های اعصار گذشته (در مورد خاورمیانه) و حتی تلاش جهت افزایش تنش‌ها در این منطقه می‌بیند.
سید علیرضا ازغندی - سعید جهانگیری
DOI : 0
کلمات کلیدی : سیاست خارجی، ایالات متحده، دونالد ترامپ، خاورمیانه، صهیونیست، عربستان سعودی
حکومت به عنوان یکی از نیازهای اساسی برای فراهم نمودن کمال انسانی در دین اسلام می باشد که بایستی ابعاد سیاسی و اجتماعی آن از منظر قرآنی بررسی گردد. تحلیلی از معنای دقیق حکمرانی در تعالیم اسلام، شاخص‌های قرآنی حکومت کردن مطلوب با مطالعه آیات قرآن کریم، اهمیت عدالت به عنوان یک رویکرد مهم در حکومت امروزه و همچنین پارادايم «حكمراني خوب» به عنوان يك شيوة رايج و مسلّط براي ادارة جامعه در سطح جهان بوده و متفاوت از دولت و حكومت است. در اين نوشتار، ابتدا «حكمراني خوب و حکمرانی شایسته» و شاخص‌هاي آن با روش «توصيفي – تحليلي» بررسي و سپس «حكمراني شايسته» و شاخص‌هاي آن در انقلاب اسلامی تجزيه و تحليل شده و در نهايت، تعدادي از شاخص‌هاي حكمراني شايسته از ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران با شاخص‌هاي حكمراني خوب از ديدگاه دینی و اسلامی، نهادهاي بين‌المللي و انديشمندان مقايسه تطبیقی گرديده است. بررسی پنج شاخص اصلی و اساسی در حکمرانی که شاخص های یکسانی می باشد که بر حسب معنا و مبنا متفاوت می باشد. محتوای دیدگاه های نظری حكمراني خوب مبتني بر انسان محوري، دنياگرايي و ماده گرايي است، ولي حكمراني شايسته مبتني بر خدا محوري است، اگرچه به ماده و معنا و دنيا و آخرت ـ هر دو به صورت همزمان ـ توجه دارد.
سید مصطفی ابطحی - حسن آرایش - فرضعلی سالاری سردری
DOI : 0
کلمات کلیدی : حكمراني، خوب، حکمرانی شايسته، جمهوری اسلامی‌، انقلاب اسلامی
يکي از عناصر و عوامل مهم تأثيرگذار بر امنيت ملي کشورهاي توليدکننده و مصرف کننده انرژي، نفت و گاز است. بعد از پيدايش نفت در ايران به مرور اين ماده خام به عنوان مهمترين مؤلفه تاثيرگذار بر اقتصاد، سياست و به طور کلي امنيت ايران ايفاي نقش کرده است. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖگذاری ها در اﯾﺮان ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮي در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ و درآمدهای نفتی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑدﺳﺖ آﻣﺪه است ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ایران ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ نوشتار با بهره مندی از مبنای تئوریک مدل تصمیم گیری نهادی، ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮه مندی دولت نهم از درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖگذاری امنیتی این دوﻟﺖ، در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ سال 1384 تا 1392 ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار داده است. به عبارت دقیق تر، تاثیر درآﻣﺪ ﺑﺎﻻي ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖگذاری امنیتی دوﻟﺖ نهم بررسی شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد افزایش ناگهانی درآمدهای در دولت های نهم و دهم، زمینه ساز شکل گیری گفتمان تهاجمی این دولت نسبت به نظام بین الملل و منافع قدرت های بزرگ شدکه هدف از آن تغییر وضع موجود در راستای الگوی نوین عدالت- محور بود.
علی محسنی - محمد حاجی ملا علی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ﺳﯿﺎستگذاری امنیتی، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ، دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ، درآمدهای نفتی دولت نهم
رژیم صهیونیستی به سبب قرار گرفتن در بلوك غرب در دوران جنگ سرد که رقابت سختی بین دو بلوك شرق و غرب بود نفوذ و حضوري درصحنه جمهوری‌های شوروي نداشت؛ اما با پایان جنگ سرد و شروع دوران اصلاحات گورباچف، زمینه و فرصت‌های نفوذ رژیم صهیونیستی فراهم شد و با استقلال آسیاي مرکزي و قفقاز، این رژیم اهداف و برنامه‌های خاصی براي نفوذ در این کشورها طراحی کرد و به اجرا درآورد. با توجه به اینکه اسرائیل همواره در جهت توسعه و گسترش مرزهاي سرزمینی، قدرت و امنیت خویش در منطقه خاورمیانه می‌کوشد از همین رو روابط با کشور آذربایجان بعد از فروپاشی شوروی را در دستور کار خود قرار داد. در این مقاله، به روش توصیفی و تحلیلی، سؤال اصلی این است که مهم‌ترین عوامل موثر بر همگرایی اسرائیل و جمهوری آذربایجان چیست؟ و در پاسخ به پرسش مطرح‌شده این فرضیه در نظر گرفته ‌شده است که راهبرد پیرامونی اسرائیل، همکاری نظامی، اهمیت ژئوپلیتیکی و وجود ذخایر انرژی و یهودیان آذربایجان سبب نزدیکی روابط اسراییل و کشور شده است.
عزیز جوانپور هروی - احسان جعفرری فر
DOI : 0
کلمات کلیدی : امنیت، اسرائیل، منطقه قفقاز جنوبی، دکترین بن‌گورين، جمهوری آذربایجان
رفراندوم 23 ژوئن 2016 مردم بریتانیا قانون خروج این کشور را از اتحادیه اروپا که به برگزیت معروف شد را تصویب کرد. خروجی که توانسته است تأثیر شگرفی بر معادلات قدرت در اروپا و جهان داشته باشد. در این مقاله به بررسی، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیامدهای متعدد این پدیده در ابعاد اقتصادی، تجاری و نیروی کار برای این کشور پرداخته و به طور منطقی تحقق این مهم به فهم بهتری از آینده پیش روی اتحادیه‌ی اروپا و عوامل مؤثر بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا که هم اکنون در مراحل مذاکره پیش از خروج می‌باشند دست یابیم. و در نهایت، قصد آن داریم که به ارتقای سطح منابع داخلی معطوف به مطالعات اروپا مساعدت گردد. ما در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی به موضوع پرداخته‌ایم، و این پرسش را مطرح نموده که کدام عوامل بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تأثیر مهم داشته و چه پیامدی بر سیاست خارجی این دولت داشته است؟ و فرضیه خود را بر این مبنا قرار داده‌ایم که سیاست معطوف به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت تحت تأثیر سه عامل تقابل تاریخی- فرهنگی این دولت با اتحادیه، مواضع انتخاباتی دیوید کامرون در آستانه دومین دوره نخست وزیری و بحران مهاجرت قرار داشته و پیامدهای متعددی را در ابعاد اقتصادی، تجاری و نیروی کار برای این کشور به همراه دارد.
حمید صالحی - ابوذر نظریان - ناصر نظریان
DOI : 0
کلمات کلیدی : برگزیت، سازه انگاری، بحران مهاجرت، هویت انگلیسی، سیاست مهاجر پذیری اروپا
آیت الله سید محمدباقر صدر، یكی از بزرگترین اندیشمندان مسلمان و به تعبیرحضرت امام خمینی (ره)، «مغز متفكر اسلامی» در تاریخ اسلام به ویژه در قرن چهاردهم هجری است. فقیهی جامع-الشرایط، فیلسوفی اجتماعی، مفسری بزرگ، متفكری آگاه به فرهنگ و علوم زمانش‏، نویسنده ای توانمند و پركار و سیاستمداری هوشمند و شجاع و دردمند بود. ایشان علاوه بر شاخصه‌ها و ویژگی‌های برجسته فوق، نظریه پردازی آگاه و پرتوان بوده است. وی در باب سیاست، نظریه «خلافت عمومی» را مطرح کرده است که مبتنی بر احکام و فقه تشیع است. در این پژوهش به بررسی دیدگاه ایشان در باب مفهوم انقلاب در چارچوب نظریه خلافت عمومی ایشان و برگرفته از هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی ایشان پرداخته شده است.
علی باقری دولت آبادی - سید احمد موسوی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آیت الله صدر، نظریه خلافت عمومی، مفهوم انقلاب، جامعه سیاسی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سید محمدرضا موسوی
مدیر مسئول :سید محمدرضا موسوی
سردبیر :دکتر سید حسن میرفخرائی
هیئت تحریریه :
دکتر محمدباقر خرمشاد
دکتر حمید صالحی
دکتر علی دارابی
دکتر مسعود مطلبی
دکتر سید اسداله اطهری
دکتر سید مصطفی ابطحی
دکتر عزیز جوانپور هروی
دکتر میرابراهیم صدیق
دکتر فخرالدین سلطانی
شاپا :۲۵۸۸-۴۵۶۵
شاپا الکترونیکی :۲۵۸۸-۴۵۶۵

نمایه شده