پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

یکی از مهمترین جریانات سیاسی دوره مشروطه قرارداد1919 بود که در 18 مرداد 1298 ه‍ . ش بوسیله وثوق الدوله نخست وزیر وقت سلطنت احمد شاه بسته شد. قـرارداد 1919 ایران و انگلیس نقطه عطف بزرگی‌ در تاریخ ایران در دوران جدید،و در مناسبات کشورمان با انگلستان بود. بسیاری بر این اعتقاد بودند که اگر قرارداد رویتر همهء منابع ثروت کـشور را در اخـتیار انگلیس می‌گذاشت،قرارداد 1919 هم مـنابع ثـروت و هم مـنابع قـدرت‌ کـشور‌ را تسلیم بریتانیا می‌کرد. وثوق الدوله اما انعقاد این قرارداد را در راستای حفظ تمامیت ارضی کشور می دانست و معتقد بود که با انعقاد این قرارداد از خودمختاری خوزستان توسط انگلیس جلوگیری به عمل آمد. شکست این قرارداد به‌ کودتای‌ سوّم اسفند 1299 (1921)،ظهور رضاخان،استقرار دولت پهلوی، انجامید.این پژوهش از طریق روش توصیفی تحلیلی به بررسی شرایط داخلی و بین المللی انعقاد این قرارداد واهداف طراحان آن می پردازد.
سعید جهانگیری - ابراهیم متقی - شاهرخ اشجع مهدوی
DOI : 0
کلمات کلیدی : قرارداد 1919، نظام مستشاری، وثوق الدوله، مشروطه خواهان
فروپاشي شوروي در اوایل دهه 1990 فرصتي مغتنم براي آمريكا بود تا در یک جهان تک قطبی سياست‌خارجي خود را به‌عنوان قدرتی هژمونیک اعمال نمايد. ایالات متحده در جایگاه رهبری ناتو(سازمانی که بعد از فروپاشی شوروی دچار بحران هویت شده بود) نقش مؤثری در ابقاء آن به واسطه خلق تهدیدات نوین مانند: تروریسم و بنیادگرایی اسلامی، مقابله با دولتهای مستقل و جنبشهای آزادیبخش مخالف سیاستهای توسعه طلبانه غرب، مقابله با تولید و استفاده از سلاح های کشتارجمعی، تضمین امنیت و ثبات در تولید- استخراج- انتقال انرژی(نفت و گاز) و... که تمامی این موارد به زعم غرب مصادیقی در منطقه خاورمیانه دارند. حملات تروریستی 11سپتامبر را ميتوان سهمگين ترين بازتاب سياستهاي متکبرانه و غیر انسانی ايالاتمتحده در خاورمیانه و در قبال مسلمانان دانست. دولت جرج بوش با اين استدلال كه مورد تهاجم عملياتي تروريستي قرار گرفته، دفاع را حق خود دانست و با همكاري جامعه جهاني تحت عنوان مبارزه با تروريسم، توانست افغانستان را اشغال نمايد. ايالات متحده تلاش كرد 11سپتامبر را ابزاري براي دستيابي به هدف کوتاه مدت مبارزه با تروریست و تسلط بر منطقه خاورمیانه و دستاويزي براي هدف طولاني مدت تثبيت هژموني بر نظام جهاني قرار دهد، چون آمريكا پس از این حادثه جهان را به دو قطب دوست و دشمن تقسيم نمود تا سیاستهای امپریالیستی خود را توجیه و عملی سازد.
علی دارابی - داوود طارمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ایالات متحده آمریکا، افغانستان، حوادت 11سپتامبر
با توجه به اهمیت حیاتی خلیج فارس در بحث انرژی جهان، قدرت¬های بزرگ همواره نسبت به حفظ ثبات در این منطقه حساس بوده‌اند. بعد از خروج انگلیس از خلیج فارس در سال 1971 ایالات متحده این نقش را برعهده گرفته است. نقشی که برای ایالات متحده هزینه زا نیز بوده است. با روی کار آمدن دونالد ترامپ و انتقادات وی از حضور نظامی در منطقه، این سؤال پیش می آید که استراتژی دریایی جدید آمریکا در خلیج فارس چه مؤلفه هایی دارد؟ به نظر می رسد استراتژی نظامی - دریایی آمریکا در خلیج فارس با توجه به اسناد راهبردی دولت ترامپ و علی رغم انتقادات وی، مبتنی بر مشارکت عمیق و حضور گسترده در خلیج فارس می باشد و هدف آن تضمین جریان آزاد انرژی و ناتوان سازی قدرت دریایی ایران در انسداد تنگه هرمز (مهار ایران) است. در این پژوهش از روش کتابخانه‌ای برای گرداوری داده‌ها و از روش توصیفی تحلیلی برای تبیین داده‌ها استفاده شده است.
علی باقری دولت آبادی - علیرضا تقوی نیا - حسین فخرائی
DOI : 0
کلمات کلیدی : خلیج فارس، استراتژی، هژمونی گرایی، آمریکا، بازدارندگی
جمهوری اسلامی ایران به مثابه یکی از آخرین نظامهای سیاسی - ایدئولوژیک بازمانده از قرن بیستم برغم تفاوت با فضای جدید حاکم بر عرصه ملی و بین المللی به حیات خود ادامه می دهد. بی شک ادامه این روند مستلزم انطباق نظام با الزامات جدید جامعه جهانی ازجمله پارادایم توسعه سیاسی است. اما با گذشت چهار دهه از عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد که نظام با دو بحران عمده مشروعیت و کارآمدی مواجه است. این بحران ها موجودیت نظام را هدف قرار داده و به تدریج در حال قوام و تقویت می باشند. با توجه به این موضوع، سوال اصلی که مطرح می گردد این است که دلایل بروز بحران مشروعیت و بحران کارآمدی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ و راهکار خروج از این بحران ها چیست؟ فرضیه اصلی در پژوهش حاضر این است که جامعه ایران جامعه ای در حال گذار از سنت به مدرنیته است، چنین جوامعی برای پذیرش مدرنیته نیازمند به نوسازی و تغییر هستند. مقاومت نظام سیاسی در برابر تغییر و رویارویی دولت با جامعه اصلی ترین علت بروز بحران هایی مانند مشروعیت و کارآمدی است، بهترین راهکار خروج از این بن بست نیز کاربست حمکرانی خوب است. برای تبیین بهتر موضوع پژوهش حاضر از نظریه بحران های توسعه سیاسی لوسین پای و تجمیع این بحران ها ذیل دو عنوان کارآمدی و مشروعیت استفاده شده است. روش پژوهش تبیینی- تحلیلی است و داده ها از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده اند.
حسین دوست محمدی - رضا اختیاری امیری
DOI : 0
کلمات کلیدی : توسعه سیاسی، بحران مشروعیت، بحران کارآمدی، جمهوری اسلامی ایران، حکمرانی خوب
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثير گفتمان جهاني شدن بر گفتمان‌های حاکم در جهان اسلام و چگونگی ظهور اسلام سياسي سلفی جهادی در پرتو امواج جهانی شدن است. فرضیه مورد آزمون نیز عبارت است از اینکه: «جهانی شدن، با به چالش کشیدن هویت رسمی حاکم بر دولت‌ها، ضمن هموار کردن بستر ظهور گفتمان اسلام سیاسی سلفی جهادی، چالشی بنیادین در تداوم مناسبات قدرت سنتی محسوب می‌شود». نتایج حاصل از پژوهش که با روش تحلیل گفتمان و با استمداد از نظریات ارنستو لاکلا و شانتال موف به دست آمده، نشان می‌دهد که جهانی شدن در برخی کشورهای اسلامی با به چالش کشيدن گفتمانهای حاکم و تک گفتار، ضرورت هویت‌یابی و عطش جستجوی معنا را تشديد كرده است. سلفیگری، یکی از پاسخهایی است که به این نياز داده شده است. آنها با گزینش معنا و انحصاری کردن آن، انرژی خود را صرف به کار بستن معانی و ویژگیهای برگزیده می‌کنند. بازسازی معنا توسط گروههاي سلفی، با تکیه بر مفاهیم جمعي همچون شریعت، رهبری، جهاد، خدامحوری، تفاسیر دینی حداکثری و اجتماع صورت می‌پذیرد. این مسئله آینده مناسبات قدرت را در برخی کشورهای اسلامی به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
محسن شفیعی سیف آبادی - مهدی محمدی عزیزآبادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : گفتمان، جهانی شدن، اسلام سیاسی سلفی جهادی، هویت، معنا
در فضای پسا جنگ سرد، الگوی ژئوپلیتیک و عملی مقامات سیاسی و امنيتي آمریکا بر این مبنا تدوین شد که نباید فضای لازم برای ظهور تهدیدات بالقوه فراهم شود. به همین جهت گفتمان سازی ژئوپلتیکی به عنوان ابزار اصلی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا نمود واقعی به خود گرفت و آمریکایی‌ها «اسلام سیاسی» را به عنوان نماد تروریسم معرفی نمودند. در اين راستا گفتمان سازی ژئوپلیتیکی آمریکا با فعال سازی استراتژی جنگ پیش دستانه برای تحقق منافع ژئوپلیتیک یعنی مداخله گرایی، مبارزه با تروریسم، یکجانبه گرایی و منازعه ایدئولوژیک اجرایی شد که می توان از آن با عنوان راهبرد ژئوتروریسم نام برد. به عبارت بهتر، قالب‌های معنایی و گفتمانی جدیدی بعد از جنگ سرد توسط ایالات متحده جهت دشمن سازی و دگرسازی صورت گرفت که این مسئله به ظاهر مبارزه با خشونت و تروریسم را در سرلوحه برنامه‌های ژئوپلیتیک جهانی اين كشور قرار داد. لذا سوال اصلی این پژوهش عبارت از اين است که میان ژئوتروریسم و گفتمان مبارزه با تروریسم امریکا در نظم پسا جنگ سرد چه ارتباطی وجود دارد؟ فرضیه پژوهش عبارت از اين است که: «ژئوتروريسم بستر گفتمان سازي و مبناي سیاست راهبردی آمریکا در فضای پساجنگ سرد است که از طریق آن به مبارزه با تروریسم بنیادگرا و دشمن تمدن غرب(اسلام)، به عنوان دگر ایدئولوژیک خود پس از سقوط شوروی پرداخته است و از طریق آن در پی تحقق مطالبات استراتژیک خود بويژه در منطقه غرب آسيا بوده است.»
مجید عباسی (اشلقی) - صارم شیراوند - محمد جواد فتحی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ژئوتروریسم، گفتمان‌سازی، ژئوپلیتیک، تروریسم، دشمن‌سازی، هویت‌سازی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سید محمدرضا موسوی
مدیر مسئول :سید محمدرضا موسوی
سردبیر :دکتر مسعود مطلبی
هیئت تحریریه :
دکتر علی باقری دولت آبادی
دکتر بهرام بیات
دکتر ناصر پورحسن
دکتر احمد جانسیز
دکتر علی اکبر جعفری
دکتر عزیز جوانپور هروی
دکتر احسان شاکری
دکتر علی دارابی
دکتر محمدرضا دهشیری
دکتر الهام رسولی ثانی آبادی
دکتر حمید صالحی
مدیر اجرایی: دکتر سعید چهرآزاد
مدیر داخلی: سید محمدجواد مومنی
شاپا :۲۵۸۸-۴۵۶۵
شاپا الکترونیکی :0000-0000

نمایه شده